یکشنبه ۲۰ آگست بازارچه مسجد اباذر

یکشنبه ۲۰ آگست به منظور فروش اجناس اضافی شما که در خانه دارید و یا شیرینی و یا غذای های که درست خواهید نمود و یا …
برای فروش به نفع مسجد اباذر برگزار خواهیم نمود.
شما هم زمان از اینکه از با هم بودن و با دوستان صحبت های دوستانه نمودن لذت خواهید برد، از غذا ها و شیرینی های مختلف هم لذت خواهید برد.
از همه مهمتر اینکه مسجد خود را نیز کمک خواهید کرد.
بناً سریع یک میز برای خود رزو کنید.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner