دعای کمیل

دعای پر فیض کمیل پنجشنبه هر هفته از ساعت 20:30 بر قرار خواهد