Heavenly

دعایی از سحیفه سجادیه

اي آن كه ياد او براي ياد كنندگان شرافت و بزرگي است

واي آن كه سپاسگزاري او سپاسگزاران را پيروزي است

، و اي آن كه فرمانبرداري او فرمانبرداران را رهايي است

، بر محمد و آل او درود فرست

، و دلهاي ما را به ياد خود از هر يادي و زبانهامان را به سپاس خود از هر سپاسي و اندامهامان را به طاعت خود از هر طاعتي به كار آر

و اگر براي ما فراغتي از كارها مقدر نموده باشي پس آن را با سلامتي قرار ده كه در آن گناهي ما را درنيابد و خستگي به ما رونياورد

تا فرشتگان نويسنده بديها با نامه اي خالي از ياد گناهانمان و نويسندگان نيكيهاي از ما بر اثر آنچه نيكيهامان نوشته اند شادمان برگردند

و هنگامي كه روزهاي زندگاني ما سپري شد و اوقات عمرمان به سر رسيد و دعوت تو كه از آن و از پذيرفتنش چاره اي نيست ما را احضار نمايد ، پس بر محمد و آل او درود فرست ،

و پايان آنچه نويسندگان كردارهامان براي ما مي شمارند توبه پذيرفته شده قرار ده كه پس از آن ما را بر گناه كه بجا آورده و نافرماني كه كرده ايم باز نداري

و روزي كه اخبار بندگانت را آزمايش مي كني  در برابر گواهان پرده اي كه به آن پوشانده اي از روي كار ما بر مدار

تويي كه به هر كه تو را بخواند مهربان و به هر كه تو را آواز دهد روا كننده اي