معلومات راجع به فطریه، کفاره، نذورات و … در ماه رمضان

برای زکات فطره کافی است برای هر نفر سه کیلوگرم از غذاهای معمولى ( گندم یا برنج یا جو یا خرما یا کشمش یا ذرت ) یا مبلغ معادل یکی از آنها را به مستحق بده فطریه بر چه کسی واجب است؟ بر هر مکلفی واجب است با فرارسیدن شب عید فطر زکات فطره خود و تمام کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند را از اموال خود خارج کند. زمان وجوب فطریه چه وقت است؟ کسی که نماز عید را می خواند بنابر احتیاط واجب زکات فطره را قبل از نماز پرداخت کند، ولی کسی که نماز عید را نمی‌خواند می‌تواند پرداخت زکات فطره را تا اذان ظهر روز عید تأخیر بیندازد. اگر کسی فراموش کرد زکات فطره را بدهد باید چه کند؟ اگر مکلف زکات فطره را از اموال خود خارج کرد ولی به خاطر فراموشی قبل از اذان ظهر روز عید آن را به فقیر نرساند باید بعدا همان را به دست فقیر برساند. اگر مکلف زکات فطره را جدا نکرد وظیفه‌اش چیست؟اگر مکلف عمدا یا از روی فراموشی زکات فطره را قبل از ظهر روز عید از اموال خود جدا نکند بنابر احتیاط لازم، وجوب آن ساقط نمی‌شود، بلکه باید آن را به قصد قربت مطلقه و بدون آن که نیت ادا یا قضا کند به فقیر برساند. انتقال فطره به شهر دیگر ممکن است؟  اگر در شهرِ زکات‌دهنده، فقیر مستحق موجود باشد، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان زکات فطره را از شهر خارج کرد، و در غیر این صورت خارج کردن آن مانعی ندارد. مصرف فطریه چه کسانی هستند؟ بنابر احتیاط واجب مصرف زکات فطره فقرای شیعه هستند که شرابخوار و بی نماز نباشند و معصیت را آشکارا به جا نیاورند، و جزو کسانی نباشند که نفقه آنها بر زکات‌دهنده واجب باشد، مانند پدر و مادر و فرزندان. آیا پرداخت فطریه به سید فقیر جایز است؟ اگر زکات دهنده سید نباشد جایز نیست زکات فطره خود و خانواده خود را به سید بدهد.

Consent Management Platform by Real Cookie Banner